Đã đóng

Học sinh bình thường cũng có thể giỏi Lý

Posts Tagged ‘lớp 10 NC’

BT-10-Bài tập Các nguyên lý nhiệt động lực học

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 30 Tháng Tư, 2009

Posted in Bài tập, Nhiệt học | Tagged: , , , , , , , , , | 1 Comment »

BT10-Bài tập chất lưu

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 17 Tháng Tư, 2009

Posted in Bài tập, Cơ học | Tagged: , , , , , , | 1 Comment »

Giới hạn và cấu trúc đề thi học kỳ II lớp 10 (NH: 2008 – 2009)

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 10 Tháng Tư, 2009

Posted in Học sinh | Tagged: , , , | Leave a Comment »

BT10 – Chương 4: Các định luật bảo toàn (CB và NC)

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 8 Tháng Một, 2009

Posted in Bài tập, Cơ học | Tagged: , , , , , | 2 Comments »

Phương pháp động lực học

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 7 Tháng Mười Một, 2008

Posted in Bài tập, Hệ thống bài học, Học sinh | Tagged: , , , , , , | 1 Comment »